Mateřská škola, Komenského 11 na Březové má letitou tradici. V roce 2026 oslaví 70 leté výročí svého vzniku.

Mateřská škola se nachází v okrajové části města, máme tedy blízko k přírodě. Budova školy je jednopodlažní a je obklopena rozlehlou zahradou, která dětem poskytuje prostor ke hrám,  k pohybovým aktivitám, rozvíjí smysly a je zdrojem kontaktů dětí s přírodou a zdrojem krásných zážitků. Děti využívají výukové tabule a pěstují květina a drobnou zeleninu na vyvýšených záhonech.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Cílem je položit základy pro celoživotní vzdělávání všem dětem a to podle jejich možností, zájmů a potřeb. Podnětné prostředí je zárukou rozvoje dítěte po všech stránkách. Ve výchově upřednostňujeme smyslové vnímání, jako základ pro veškeré poznání dítěte. (J.A.Komenský: Nic není v mysli co neprošlo smysly).

Nezbytnou součástí našeho výchovného působení je výchova k životnímu prostředí a naší snahou je , aby dětem od nejútlejšího věku byly položeny základy pro šetrný přístup k našemu okolí.

Velká pozornost ve výchovném působení je věnována vyjadřovacím schopnostem dětí, prevenci vadné výslovnosti, diagnostice výslovnosti a nezbytné spolupráci s rodinou v této oblasti. Jsou zařazovány logopedické hříčky ve všech věkových skupinách, provádíme individuální logopedickou péči, je dán maximální prostor k samostatnému vyjadřování dětí.

Do vzdělávání zařazujeme vzdělávací hry, pohybové aktivity, výtvarné a hudební činnosti, polytechnické vzdělávání a základy digitálních technologií.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „ 1,2,3,4,5, objevíme celý svět“, nabízíme kvalitní a zajímavý program pro děti.

Dlouhodobě je věnována významná pozornost spolupráci s rodiči- tradicí se staly podzimní brigády na školní zahradě, společná tvoření s rodiči a dětmi, přírodovědné akce za aktivní účasti rodičů. Velmi oblíbené jsou besídky s kulturním programem dětí.. O dění v MŠ informujeme prostřednictvím Březovského zpravodaje. a webových stránek.

Veškeré snažení zaměstnanců směřuje k tomu, aby v MŠ bylo dítě šťastné, spokojené a aby se do mateřské školy těšilo.

Mateřská škola spolupracuje se ZŠ, s pediatrem, s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi.